Google+ Badge

dilluns, 12 de març de 2018

La Universitat és notícia

 
 
 

La primera és el comunicat de la UB, la UAB i la UPC sobre el resultat de la convocatòria per donar suport als grups de recerca de  Catalunya. El finançament de grups de recerca de les universitats es va reduir a un 56% en la convocatòria del 2014, i en la darrera, la del 2017, queda en un insuficient 49%. Queixant-se que per primer cop, el finançament destinat a grups de recerca no universitaris excedeix el destinat a la universitat.  Sembla que és més importat subvencionar a institucions no universitàries que donen més màrqueting  i publicitat que els grups de les mateixes universitats.
La segona és que les universitats catalanes, segons el rànquing Quacquarelli Symonds (QS), estan en el top 50 de les millors del món en la seva especialitat.  Per exemple, Educació de la Universitat de Barcelona està en el número 49. De les 11 universitats en el top de les 50, 4 són públiques (UB, Universitat Politècnica de Catalunya, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra), una  privada (Ramon Llull) i un centre adscrit a la Universitat de Girona, l’Escola Universitària d’hostaleria i turisme de Sant Pol de Mar.
Pot ser una paradoxa. Per una banda es retallen pressupostos a les universitats públiques i, per altra, pugen en rànquings gràcies a l’esforç molt gran del professorat per millorar la docència i la recerca. Però això ens ha de acontentar?  Hem de pensar que sense recursos ni suport governamental la Universitat continuarà sent el que hauria de ser?
Malgrat ens hem de felicitar per estar “situats” en alguns rànquings, la Universitat encara té avui dia molt problemes. Alguns provinents del passat com són els departaments amb les seves estructures jeràrquiques, els concursos d’acreditació amb la seva perversió per obtenir un accés o promoció basat en la meritocràcia acadèmica, la cultura individualitzada s’assumeix com a cultura professional normalitzada en el professorat universitari, ensenyar de forma intuïtiva i subjectiva sense donar-li importància a com fer-ho perquè s’aprengui i reflexionar sobre la docència. Per citar alguns.
I si mirem els rànquings, continua donant-se una major importància a la recerca deixant els aspectes docents en segon pla, per no dir infravalorats. Però no passa únicament per tradició, sinó també com a conseqüència de l’acreditació i l’accés a la docència, on prevalen els coneixements i la producció de la recerca més que els aspectes docents.
Per tant, un dels components importants en una nova Universitat és, com a altres països, augmentar la inversió, ja que ajudaria a modificar estructures acadèmiques i organitzatives, i promoure el treball col·laboratiu mitjançant equips docents i investigadors, disminuint la concepció clàssica universitària, ja obsoleta. Però per fer aquest canvi han de participar els diversos agents que intervenen activament a la Universitat: gestors, professorat, alumnat i personal d’administració i serveis i, per suposat, l’administració.
La crisis va afectar molt a les universitats. No es va implantar el millor de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sinó el més formal i tot això ha provocat una Universitat on s’ha reduït dràsticament el nombre de professorat i s’ha assentat una gran desmotivació conjuminada a un augment de la individualitat per aconseguir els mèrits que exigeixen les agències externes d’acreditació. La precarietat laboral i la baixa taxa de reposició (més petita a Catalunya)  han ocasionat un major nombre de professors i professores a temps parcial i amb retribucions escasses.
I si continuem així, s’ocasionarà un deteriorament important de la docència i la recerca, ja sigui per la despreocupació de la docència, ja que els seus mèrits no són suficientment valorats o per la manca d’inversió. Sembla que va en augment aquest deteriorament  per les polítiques neoliberals dels actuals governs, per la falta d’implicació del professorat en els processos docents i investigadors per la seva precarietat laboral, misèria pressupostària i la seva docència a temps parcial.
Està bé que sortim als papers per les aportacions en articles i recerques, però també és necessari replantejar-se l’accés de nou professorat a la Universitat, ja que les plantilles estan envellides. S’ha de modificar la carrera docent universitària, valorant els mèrits de les persones tant en docència com en recerca. També s’han d’establir figures del professorat que permetin iniciar-se en la carrera docent i permetre que, mitjançant mèrits docents i investigadors, puguin acreditar-se a la Universitat com a docents, sense haver de passar necessàriament per agències externes que indiquin qui sí i qui no pot ser un docent universitari.
I un altre aspecte preocupant el trobem en la participació de l’alumnat. El seu compromís amb la Universitat ha decaigut. I no hi ha democràcia a la Universitat sense la important participació de l’alumnat. Si excloem l’alumnat de les decisions universitàries construirem una Universitat amb grans manques democràtiques.
I la participació ha d’anar més enllà del pur formalisme en les instàncies oficials, s’ha de potenciar una participació democràtica en tots els aspectes que es desenvolupen a la universitat. Això implica tenir en compte l’alumnat en els plans docents, en el desenvolupament de tot tipus d’activitats que van més enllà del contingut acadèmic, en els processos de discussió de les polítiques universitàries i potenciar la seva autonomia per generar noves mirades sobre la Universitat.
S’han de potenciar mecanismes per promoure la implicació de l’alumnat de tal manera que assumeixin el protagonisme educatiu i social que els correspon.  S’ha de superar la falta de mobilització de l’alumnat en els assumptes universitaris.  La seva mirada i compromís és imprescindible.
I, per últim, és necessària una bona formació docent del professorat, més enllà d’ensenyar a elaborar plans docents, rutines administratives o estratègies d’ensenyament elementals. El que ocasiona una “fatiga” administrativa.
En una Universitat del futur es veu, cada vegada més, que la formació del professorat universitari és necessària i imprescindible si es pretén mirar cap un futur diferent amb una nova forma d’ensenyar i aprendre. Una nova Universitat cal que superi els vells esquemes i les antigues ideologies acadèmiques sobre la docència predominants des de fa segles, i, avui dia, majoritàriament obsoletes. No serà això un motiu de la desmotivació de l’alumnat?
El professorat universitari necessita adquirir competències pedagògiques que  l’ajudin a gestionar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, motivant-los i entusiasmant-los en el seu treball, i una actitud constant d’aproximar-se a les fonts de nous coneixements. Un aprenentatge diferent en la societat actual perquè l’alumnat d’avui en dia està niat de tecnologies de la informació i la comunicació.
La nova Universitat del futur és un camí que s’ha d’anar construint constantment i serà llarg si no participen tots els agents socials. És necessari continuar analitzant i buscant alternatives amb més pressupostos, amb més professorat jove, amb canvis d’organització en una època de canvis vertiginosos i amb una nova concepció de l’aprenentatge. No ens podem acontentar en sortir en rànquings i dient que, amb poc pressupost i poc recolzament governamental, la universitat segueix endavant.

La Universidad es noticia Francisco Imbernón

Diario de la Educación 12/3/2018

La Universidad es noticia. Universidades españolas destacan en 22 disciplinas según el ranking Quacquarelli Symonds (QS), o sea, están entre 50 de los mejores del mundo en su especialidad. Por ejemplo, en el área de Anatomía y Fisiología, Arqueología, Filosofía y Educación la Universidad de Barcelona; Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Catalunya; Biblioteconomía y Documentación y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid; Empresariales de ESADE y IESE; Odontología, Ciencias Veterinarias y Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad Autónoma de Madrid destaca en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y la Universidad de Navarra aparece en las primeras posiciones en Comunicación y Relaciones Públicas y Filosofía. Y Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Puede ser una paradoja. Por un lado se recortan presupuestos en las universidades públicas y, por otra, suben en rankings gracias al esfuerzo muy grande del profesorado para mejorar la docencia y la investigación. ¿Pero esto nos tiene que contentar? ¿Tenemos que pensar que sin recursos ni apoyo gubernamental la Universidad continuará siendo lo que tendría que ser?
A pesar que nos tenemos que felicitar por estar situados en algunos rankings, la Universidad todavía tiene hoy en día muchos problemas. Algunos provenientes del pasado, como son los departamentos con sus estructuras jerárquicas, los concursos de acreditación con su perversión para obtener un acceso o promoción basado en la meritocracia académica, la cultura individualizada que se asume como cultura profesional normalizada en el profesorado universitario, donde muchos enseñan de forma intuitiva y subjetiva sin darle importancia a cómo hacerlo sin reflexionar sobre la docencia. Y otros problemas que han ido apareciendo en los últimos años.
Y si miramos los rankings, continúa dándose una mayor importancia a la investigación dejando los aspectos docentes en segundo plano, por no decir infravalorados. Pero no pasa únicamente por tradición, sino también como consecuencia de la acreditación y el acceso a la docencia, donde prevalecen los conocimientos y la producción de la investigación más que los aspectos docentes.
Por lo tanto, uno de los componentes importantes en una nueva Universidad es, como en otros países, aumentar la inversión ya que ayudaría a modificar estructuras académicas y organizativas y promover el trabajo colaborativo mediante equipos docentes e investigadores, disminuyendo la concepción clásica universitaria, ya obsoleta. Pero para hacer este cambio tienen que participar los diversos agentes que intervienen activamente en la Universidad: gestores, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios y, por supuesto, la administración.
La crisis afectó mucho en las universidades. No se implantó lo mejor del Espacio Europeo de Educación Superior, sino lo más formal y todo esto ha provocado una Universidad donde se ha reducido drásticamente el número de profesorado y se ha asentado una gran desmotivación apoyada en un aumento de la individualidad para conseguir los méritos que exigen las agencias externas de acreditación. La precariedad laboral y la baja tasa de reposición han ocasionado un mayor número de profesores y profesoras a tiempo parcial y con retribuciones escasas.
Publicidad
Y si continuamos así, se ocasionará un deterioro importante de la docencia y la investigación, ya sea por la despreocupación por la primera, puesto que sus méritos no son suficientemente valorados o por la carencia de inversión. Parece que va en aumento este deterioro por las políticas neoliberales de los actuales gobiernos, por la falta de implicación del profesorado en los procesos docentes e investigadores, por su precariedad laboral, la miseria presupuestaria y la docencia a tiempo parcial.
Está bien que se salga en los papeles por las aportaciones en artículos e investigaciones, pero también es necesario replantearse el acceso de nuevo profesorado a la Universidad, puesto que las plantillas están envejecidas. Se tiene que modificar la carrera docente universitaria, valorando los méritos de las personas tanto en docencia como en investigación. También se deberían establecer figuras del profesorado que permitan iniciarse en la carrera docente y ayudar a que, mediante méritos docentes e investigadores, puedan acreditarse en la Universidad como docentes, sin tener que pasar necesariamente por agencias externas que indiquen quienes sí y quienes no puede ser un docente universitario.
Y, otro aspecto preocupante lo encontramos en la participación del alumnado. Su compromiso con la Universidad ha decaído. Y no hay democracia en la institución sin su importante participación. Si excluimos al alumnado de las decisiones construiremos una Universidad con grandes carencias democráticas.
Y la participación tiene que ir más allá del puro formalismo en las instancias oficiales, se tiene que potenciar una participación democrática en todos los aspectos que se desarrollan en la universidad. Esto implica tener en cuenta el alumnado en los planes docentes, en el desarrollo de todo tipo de actividades que van más allá del contenido académico, en los procesos de discusión de las políticas universitarias y potenciar su autonomía para generar nuevas miradas sobre la Universidad.
Se tienen que potenciar mecanismos para promover la implicación del alumnado de tal manera que asuman el protagonismo educativo y social que los corresponde. Se tiene que superar la falta de movilización del alumnado en los asuntos universitarios. Su mirada y compromiso es imprescindible.
Y, por último, es necesaria una buena formación docente del profesorado, más allá de enseñar a elaborar planes docentes, rutinas administrativas o estrategias de enseñanza elementales. El que ocasiona una fatiga administrativa.
En una Universidad del futuro se ve, cada vez más, que la formación del profesorado universitario es necesaria e imprescindible si se pretende mirar hacia un futuro diferente con una nueva forma de enseñar y aprender. Una nueva Universidad hace falta que supere los viejos esquemas y las antiguas ideologías e inercias académicas sobre la docencia predominantes desde hace siglos, y, hoy en día, mayoritariamente obsoletas. ¿No será esto un motivo de la desmotivación del alumnado?
Publicidad
El profesorado universitario necesita adquirir competencias pedagógicas que le ayuden a gestionar el proceso de aprendizaje del alumnado, motivándolos y entusiasmándolos en su trabajo, y una actitud constante de aproximarse a las fuentes de nuevos conocimientos. Un aprendizaje diferente en la sociedad actual porque el alumnado de hoy en día está anidado de tecnologías de la información y la comunicación.
La nueva Universidad del futuro es un camino que se tiene que ir construyendo constantemente y será largo si no participan todos los agentes sociales. Es necesario continuar analizando y buscando alternativas con más presupuestos, con más profesorado joven, con cambios en la organización en una época de cambios vertiginosos y con una nueva concepción del aprendizaje. No nos podemos contentar en salir en los rankings y diciendo que, con poco presupuesto y poco apoyo gubernamental, la universidades siguen adelante.
Publicidad

divendres, 9 de febrer de 2018Un mal llamado MIR para el profesorado

Hace tiempo, desde varias iniciativas, se habla de un periodo de inducción profesional del profesorado (ver https://porotrapoliticaeducativa.org/), o propuestas de las Islas Baleares (http://diari.uib.cat/digitalassets/329/329375_1-dossier.pdfo) o del Programa MIF catalán (http://mif.cat/docsmif4/) aunque en la propuesta catalana se habla de prácticum residente y no, como tendría que ser, sino de inducción profesional puesto que la inducción no son unas prácticas docentes, ya que es muy peligroso denominarlo así, sino es mucho más. Y es verdad que muchos países lo tienen y ha sido una vieja reivindicación de los informes internacionales y de muchas propuestas de la mejora de la formación inicial del profesorado.
Todas estas propuestas platean un periodo de inducción profesional para el profesorado no universitario (más allá, se supone, que el periodo de prácticas posterior a la oposición). Decimos inducción profesional y, no MIR cómo se llama en los médicos, puesto que esta es la denominación que se utiliza hace muchos años en la formación del profesorado. Y ahora lo proponen sectores conservadores y el partido del gobierno central y hemos de analizar por qué sale esta propuesta ahora cuando se está hablando del pacto educativo, ya que con la bajada presupuestaria aplicada a la formación del profesorado casi sería imposible llevarlo a cabo al menos que en esta propuesta de MIR conservador haya ahorro económico o gato escondido.
El argumento que se usa para establecer un periodo de inducción profesional del magisterio, a nivel internacional y con el conocimiento que tenemos sobre la formación, es que hace tiempo que sabemos que el profesorado hace un aprendizaje real a la práctica de su trabajo cuando trabaja con el alumnado y en las escuelas. Una mejor profesionalización docente tiene que tener en cuenta cómo se realiza la inmersión en la profesión. Y aquí aparece un periodo de inducción profesional de un año (la propuesta que ha salido es de dos años que puede ser excesivo y no realista) en centros seleccionados y acreditados (escuelas innovadoras ya que si no se hace así no servirá de nada). Esta inducción profesional tendría que centrarse en una formación práctica con tutores o tutoras seleccionados en las escuelas que apoyen e introduzcan en el futuro profesor o profesora en esa práctica en colaboración con el profesorado de la Universidad (mentores). Es importante valorar la experiencia docente y convertirla en una oportunidad de aprender porque son muy importantes las primeras incursiones en la práctica evitando el sueños rotos o el choque de la realidad entre lo que se ha estudiado y la práctica.
Y se habría de analizar cómo se evalúa esta fase de inmersión del profesorado novel en la práctica para ver la sensibilidad y las actitudes necesarias para desarrollarse con el alumnado y también el aprendizaje de experiencias educativas.
Una propuesta como esta se ha de meditar bien, sin precipitaciones, y consensuarla con las organizaciones educativas. El papel y los discursos lo aguantan todo pero la realidad educativa es más cruda que una simple propuesta. Tenemos que prestar atención a las propuestas. No puede ser que para ser profesor o profesora se esté 6 años (o 7 si tienes que hacer un máster para acceder) y después si uno quiere acceder a la función pública tenga que pasar una oposición y volver a hacer prácticas. Una alternativa seria, como otros países, hacer un máster (que ya existe a secundaría y estudiar su cambio) y aprovechar las prácticas del Grado y del máster para hacer la inducción profesional. O estudiar varias propuestas que sean viables y en beneficio de los futuros maestros.
Toda alternativa o puesta en práctica de inducción profesional tendría que tener en cuenta que los periodos de inducción tienen nómina (o al menos alguna compensación económica) y reducción de jornada tanto para los noveles cómo para los tutores de las escuelas. Y establecer buenos mecanismos de comunicación entre escuelas-universidades. No se puede organizar un periodo de inducción profesional sin financiación y una práctica profesional no remunerada posibilitando la eliminación de interinos y sustitutos. Y también sería necesario modificar las pruebas de oposición.
A veces es fácil hacer propuestas políticas de cara a la galería o del electorado pero cuando se trata de educación y formación sobran veleidades y las medidas tienen que ser muy meditadas, con cautela, consensuadas y en beneficio del profesorado. Y esto necesita una propuesta rigurosa de inducción profesional.

dilluns, 5 de febrer de 2018

Fa temps que des de diverses iniciatives es parla d’un període d’inducció professional del professoratproposta de les Illes Balears o del Programa MIF català, encara que en la proposta catalana es parla de pràcticum resident i no, com hauria de ser, d’inducció professional. La inducció no és només sinònim de pràctiques docents i seria molt perillós anomenar-les així. I és veritat que en molts països la tenen i és una vella reivindicació dels informes internacionals i de moltes propostes de la millora de la formació inicial del professorat.
Totes aquestes propostes plantegen un període d’inducció professional per al professorat no universitari (més enllà, se suposa, del període de pràctiques posterior a l’oposició). Diem inducció professional i no MIR com en diuen en el cas dels metges, ja que inducció és la denominació que s’utilitza, des de fa molts anys, en la formació del professorat. I ara ho proposen sectors conservadors i el partit del govern central i hem d’analitzar per què surt ara aquesta proposta,  ja que amb la davallada pressupostària aplicada a la formació del professorat quasi seria impossible dur-la a terme, a no ser que darrera d’aquest MIR conservador hi hagi estalvi econòmic o gat amagat.
L’argument que es fa servir per establir un període d’inducció professional del magisteri, a nivell internacional i amb el coneixement que tenim sobre la formació, és que fa temps que sabem que el professorat fa un aprenentatge real a la pràctica de la seva feina quan treballa amb l’alumnat i a l’escola. Una millor professionalització docent ha de tenir en compte com es realitza la immersió en la professió. I aquí apareix un període d’inducció professional d’un any (la proposta que ha sortit és de dos anys, que pot ser excessiva i no realista) en centres seleccionats i acreditats (escoles innovadores, o no servirà de res). Aquesta inducció professional hauria de centrar-se en una formació pràctica amb tutors o tutores seleccionats a les escoles que recolzin i introdueixin el futur professor o professora en aquesta formació en col·laboració amb el professorat de la universitat (mentors). És important valorar l’experiència docent i convertir-la en una oportunitat d’aprendre perquè són molt importants les primeres incursions en la pràctica, evitant el somnis trencats o el xoc per la distància entre el que s’ha estudiat i la realitat.
I s’hauria d’analitzar com s’avalua aquesta fase d’immersió del professorat novell en la pràctica per veure la sensibilitat i les actituds necessàries per desenvolupar-se amb l’alumnat i també l’aprenentatge  d’experiències educatives.
Una proposta com aquesta s’ha de meditar bé, sense precipitacions, i consensuar-la amb les organitzacions educatives. El paper i els discursos ho aguanten tot, però la realitat educativa és més crua que una simple proposta. Hem de prestar atenció a les propostes. No pot ser que per ser professor o professora s’estigui 6 anys (o 7 si has de fer un màster per accedir-hi) i després, si un vol accedir a la funció pública, hagi de passar una oposició i tornar a fer pràctiques. Una alternativa seria, com a d’altres països, fer un màster (que ja existeix a secundària i cal estudiar el seu canvi) i aprofitar les pràctiques del grau i del màster per fer la inducció professional. O estudiar diverses propostes que siguin viables i en benefici dels futurs mestres.
Tota alternativa o posada en pràctica d’inducció professional hauria de tenir en compte que els períodes d’inducció tenen nòmina (o almenys alguna compensació econòmica) i reducció de jornada tant pels novells com pels tutors de les escoles.  I establir bons mecanismes de comunicació entre escoles i universitats. No es pot organitzar un període d’inducció professional sense finançament i una pràctica no remunerada, possibilitant eliminar interins i substituts. I també seria necessari modificar les proves d’oposició.
A vegades és fàcil fer propostes polítiques de cara a la galeria o a l’electorat, però quan es tracta d’educació i formació les mesures han de ser sense vel·leïtats, ben meditades, amb cautela, consensuades i en benefici del professorat. I això necessita una proposta rigorosa d’inducció professional.

dimecres, 31 de gener de 2018Qué hay detrás ideológicamente de la Ley de mejora de la cal(am)idad educativa (LOMCE).


Al margen del debate sobre todos los  cambios que introduce la LOMCE,  lo más importante no es el detalle sino la globalidad. El detalle es consecuencia de esa globalidad que encierra un determinado modelo ideológico, la modernización conservadora fruto de un conjunto de diversas ideologías. Y hace que la LOMCE tenga una determinada forma de ver la realidad social y la educación.
Antes de comentar los rasgos definitorios de ese modelo ideológico es necesario decir que cuando menudean tantas datos como: encuestas, los informes, muchos  (a veces mayoría y a veces otros) de los países, etc., acostumbran a  ir acompañadas de un diagnóstico que asevera que todo eso es cierto. Y el diagnóstico es elemental y partidista. No es suficiente manejar algunas encuestas e  informes. Parece que viene a decir: La generalización de lo que yo pienso es únicamente achacable a la prepotencia y al desprecio de todo aquel que no piensa como yo.

Esa falta de rigurosidad es una de las características más notables de las propuestas de la Ley. Utiliza datos e informes para introducirse en una determinada forma de ver la enseñanza de este país y condicionarla durante algunos años.

En la Ley aparece una visión conservadora de un contexto cierto e igual para todos y un currículum único o cerrado que lógicamente lleva una propuesta como: Pruebas, repetición, autoridad, olvido de las artes, itinerarios, desconfianza en el profesorado, el conocimiento que sirve únicamente para la empleabilidad, etc.

Es una gran miopía pensar que haciendo de la escuela otra vez un cuartel, los soldados se volverán disciplinados. No se quieren enterar de que es posible que las estructuras actuales de la organización educativa no sean las adecuadas (horarios, paredes, departamentos, tutorías, cargos…) y que en lugar de reforzarlas a imagen y semejanza del pasado (materias instrumentales, segregaciones, reválidas…), basándose en la autoridad y el esfuerzo, debería plantearse un cambio paulatino de estas estructuras para construir la escuela del futuro (de esa sociedad del conocimiento). Su ideología se lo impide.

Lo peor de esta Ley es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado. Lo que se pide de un gobierno es que piense en el futuro y lo anticipe. Una escuela que se empezó a edificar a finales del siglo XIX y que llegó tarde a nuestro país. Hoy hemos conseguido más de lo que esperábamos y se debería continuar trabajando en nuevas alternativas: participación comunitaria, nuevas tecnologías, formación, otras estructuras, formas distintas de ver el conocimiento… Pero, al contrario, en lugar de construir esa escuela del siglo XXI, volvemos hacia el pasado. Impera una determinada ideología y se nos impone.

dilluns, 8 de gener de 2018

Un nou any: millorem el Sistema Educatiu

En els discursos polítics ja no apareix aquella frase feliç i en uns altres temps recurrent: “Invertir en el sistema educatiu és invertir en el futur”.


 
 
 
Portem temps, des de les retallades, que el Sistema Educatiu ja no és tant important com abans. L’Educació sí, per descomptat, però el Sistema Educatiu és una altra cosa, és aquest teixit que garanteix l’educació obligatòria i regula l’oferta pública d’ensenyaments. L’Educació segueix sent important, com es comprova en els discursos polítics institucionals. També ho és des del punt de vista social, n’hi ha prou amb fer un cop d’ull als anuncis que ofereixen formació contínua, propostes extraescolars, aprenentatge informal, idiomes, etc.
Que el Sistema Educatiu no està avui dia a l’alçada pot semblar una afirmació massa atrevida, però les evidències són patents. N’hi ha prou amb analitzar la capacitat de decisió i el poder de les persones que ocupen les conselleries d’educació dels governs autonòmics els darrers anys, i sobretot, l’escàs increment del pressupost destinat en els últims anys al Sistema Educatiu. En els discursos ja ni apareix aquesta frase feliç i en uns altres temps recurrent: “Invertir en el sistema educatiu és invertir en el futur”. La teoria sobre la relació entre educació i redistribució social o entre formació de la força de treball i ingressos ja no s’aplica al Sistema Educatiu encara que sí a altres sectors formatius aliens a aquest.
Potser és que alguns es creuen que s’ha aconseguit tots els objectius possibles. Tots els nens i adolescents escolaritzats, una escola pública i privada (la majoria finançada amb fons públics) que cobreixen la funció que la societat els ha encarregat: mantenir als nens i adolescents a les aules compactant l’horari escolar al sector públic i transmetre’ls la cultura bàsica. De la cultura específica ja s’encarregarà l’educació fora de l’escola. Per descomptat, el que tingui més mitjans tindrà més oportunitats i el que tingui menys mitjans haurà de conformar-se amb l’escola i les tardes lliures. És un discurs segregador i selectiu. En això no ha canviat el Sistema Educatiu o potser sí, potser ha baixat el to dels discursos polítics i socials d’altres èpoques. Sembla que diguin que la desigualtat no es pot superar a l’escola. El país de les oportunitats està fora.
Perquè el Sistema Educatiu ajudi a superar desigualtats socials, l’escola necessita una major implicació de l’administració educativa i altres instàncies socials. I és inqüestionable la necessitat de reformar el Sistema Educatiu amb unes noves funcions per al professoratlaborals i acadèmiques, i un canvi en els posicionaments polítics. No sembla fàcil si la línia política actual no es posa a la labor.
Si volem una educació igualitària, que significa una igualtat d’oportunitats per a tots, hem de reforçar el Sistema Educatiu. L’escola per a tots del futur és una escola diferent que cal continuar construint. Després serà massa tard. A veure si aquest nou any els governs es dediquen a millorar el Sistema Educatiu. Falta en fa.

dimecres, 13 de desembre de 2017

L’educació vigilada i quasi segrestada

Hem de continuar lluitant per una escola democràtica, participativa, que serveixi pel foment de l'autonomia i on es desenvolupi el pensament amb llibertat i consciència crítica

 
 

Darrerament m’ha vingut al cap el llibre de Michel Foucault “Vigilar i castigar” que va publicar el 1975 i que va tenir un gran impacte a l’educació i que analitzava l’escola com a caserna militar. Fins ara el concepte “d’educació vigilada” pertanyia al dret penal com la intervenció de la justícia amb la delinqüència juvenil i la infància en perill. Però ara estem veient que el concepte s’ha estès a tota l’educació que es fa a Catalunya. I ara l’educació comença a estar “vigilada”, però en poc temps és possible que es passi al concepte de segrestada. I això és molt greu per un sistema educatiu.
En els darrers temps les polítiques progressistes del camp de l’educació han estat criticant les polítiques educatives que es van imposar per la LOMCE, ja que és una llei plena de despropòsits educatius orientats cap a una determinada ideologia conservadora, com tornar als continguts bàsics, a la recentralització, a la llengua única, al menyspreu de les humanitats, a la cultura de l’esforç mesurada per avaluacions uniformes i corregides per uns altres, etc. I ara sembla que amb la intervenció del Ministeri central s’aprofiti per imposar-la en el nostre territori, amb l’excusa i la mentida de l’adoctrinament, el fracàs dels castellanoparlants, el paper de la inspecció, el “espanyolitzar als catalans”, amb crítica a la immersió lingüística i que no s’ensenya el castellà i alguns més despropòsits mal intencionats.
Una premissa fonamental de l’educació democràtica és la llibertat per ensenyar, per opinar, per discutir, per analitzar, per veure què passa i per què passa… No existeix actualment veritable educació si no s’educa per la llibertat i la democràcia. En educació les preguntes són fonamentals i educar a un infant és donar peu a una educació de les preguntes i no tant de les respostes. El pitjor a l’educació és el silenci.
Per això, l’escola, que és un espai d’aprenentatge, necessita que entri el que passa fora. L’entorn sempre ha d’estar present a les aules i parlar del que passa forma part de la funció de l’escola, d’educar en el raonament i el diàleg per formar ciutadans democràtics. Si volem subjectes crítics, ha d’haver-hi debat i confrontació d’idees. I, una cosa important, el professorat té el dret a exercir la docència amb absoluta llibertat, d’ensenyar i debatre sense veure’s afectat per doctrines instituïdes. I el que volen els que pretenen vigilar i castigar l’educació a Catalunya, és posar en el punt de mira l’escola i el professorat i estimular una lluita entre comunitat i professorat.
S’ha lluitat molt per tenir el sistema educatiu que tenim, amb les seves virtuts i febleses, però no es pot vigilar i segrestar el procés educatiu més enllà dels límits que el mateix sistema educatiu posseeix i que el sistema i el professorat té a les seves mans.
No és bo i sí perillós que el professorat s’autocensuri, que calli davant de les preguntes, perquè tornarem a instruir i a no a educar. No podem permetre que, amb excuses forassenyades i plenes de venjança, que es posin normes arbitràries no consensuades o discutides. No poden permetre que en base a una determinada forma de pensar l’educació i sense base “científica” s’imposi una educació vigilada. Hem de continuar lluitant per una escola democràtica, participativa, que serveixi pel foment de l’autonomia i on es desenvolupi el pensament amb llibertat, consciència i crítica. L’educació és tan important per a un poble que l’hem de defensar amb tots els nostres arguments.